Unfortunately, this page is not available in the requested language.

Vacature Adviesraad Internationale Vraagstukken

Wegens het vertrek van een raadslid, heeft de AIV per 1 juli 2019 een vacature in de raad.

De AIV is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder over de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. De AIV bestaat uit een overkoepelende raad en vier daaronder ressorterende permanente commissies: de commissie mensenrechten (CMR), de commissie vrede en veiligheid (CVV), de commissie ontwikkelingssamenwerking (COS) en de commissie Europese integratie (CEI).

De voorzitter en acht raadsleden maken deel uit van de raad. Leden van de AIV worden door de Kroon benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming voor een tweede periode behoort tot de mogelijkheden. Leden van de raad vervullen tevens de rol van voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van een van de permanente commissies. Bij deze vacature betreft het de commissie ontwikkelingssamenwerking.

De AIV vergadert maandelijks over de voortgang van de adviestrajecten en ter vaststelling van de adviezen. De permanente commissies komen gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De werkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag, waarvoor een maandelijkse vergoeding wordt verstrekt.

De AIV zoekt geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
- aantoonbare affiniteit met en expertise op het gebied van internationale betrekkingen en het actuele Nederlandse buitenlandbeleid, in het bijzonder ontwikkelingssamenwerking;
- algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, onafhankelijk oordeel, gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, visie en strategisch inzicht);
- vermogen om inhoudelijk en procesmatig sturing te geven aan een adviestraject;
- goede communicatieve vaardigheden;
- beschikking over een netwerk van contacten die van belang kunnen zijn voor het werk van de AIV.

De AIV streeft naar een evenwichtige, divers en multidisciplinair samengestelde raad qua achtergrond, deskundigheid en competenties.

Indien u interesse heeft in het raadslidmaatschap van de AIV en meent binnen het profiel te passen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Informatie over de AIV kunt u vinden op https://aiv-advies.nl/. Uw sollicitatie en cv kunt u richten aan de voorzitter van de AIV, prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer (Postbus 20061, 2500 EB Den Haag) of per mail aiv@minbuza.nl
U kunt solliciteren tot 14 mei 2019.

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de AIV, de heer J.G. de Hoop Scheffer of de secretaris, mevrouw M.E. Kwast-van Duursen ( tel. 070 – 3485326)