De Europese Unie moet krachtiger sociaal beleid voeren

24 juni 2013

P E R S B E R I C H T

AIV : DE EUROPESE UNIE MOET KRACHTIGER SOCIAAL BELEID VOEREN

Den Haag, 24 juni 2013

De EU zet haar eigen toekomst op het spel als zij niet in staat is de polarisatie tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten te voorkomen en voorwaarden te scheppen om komende generaties een perspectief op zinvol werk te bieden. Dit schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het vandaag gepubliceerde advies Naar een versterkte sociale dimensie van de Europese Unie, dat op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, is uitgebracht.

De AIV meent dat de hoge werkloosheid en daarmee samenhangende sociale uitsluiting van grote groepen niet alleen vanuit sociaal oogpunt onaanvaardbaar zijn, maar ook een gevaar betekenen voor stabiele democratische verhoudingen in bepaalde lidstaten. Om die reden pleit hij voor onorthodoxe oplossingen om de scherpe kanten van de pijnlijke aanpassingsprocessen in de zuidelijke lidstaten te verzachten en in het bijzonder het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

De AIV stelt onder meer voor de financiering van programma’s die rechtstreeks verband houden met de bestrijding van de jeugdwerkloosheid buiten de 3% regel te laten vallen. Ook pleit de AIV ervoor binnen de kaders van de Europese begroting meer middelen vrij te maken voor het financieren van speciale werkgelegenheidsprogramma’s. Daarnaast beveelt de AIV aan de mogelijkheden tot kredietverlening aan midden- en kleinbedrijven, in de meeste EU-lidstaten de banenmotor, via de Europese Investeringsbank te verruimen.

Arbeidsmobiliteit tussen EU-lidstaten met hoge en lage werkloosheid moet naar het oordeel van de AIV worden bevorderd als een van de instrumenten om werklozen aan een baan te helpen. De EU kan op dit gebied een stimulerende en faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld waar het gaat om de beschikbaarheid van informatie, de erkenning van diploma’s, het op elkaar laten aansluiten van sociale verzekeringswetten en het lijmen van pensioenbreuken. Tot slot pleit de AIV voor een Europees kaderbeleid ten aanzien van het minimumloon. Rekening houdend met verschillen in productiviteit en koopkracht tussen de lidstaten, zouden per land standaarden voor een aanvaardbaar sociaal minimum moeten worden aangegeven.